hướng dẫn reinstall SSL tại ssls

0
510
 1. copy dòng lệnh từ ssls để tạo 2 file example_com.pem và example_com.csr ở mục /home
 2. copy nội dung từ file example_com.csr gửi cho ssls
 3. copy nội dung ở file example_com.pem (mục /home)  vào file private.key (mục /etc/nginx/ssl/example_com)
 4. vào mail xác nhận đăng ký chứng chỉ mới với website.
 5. tải file từ SSLs về và dùng text editor, tạo file mới ssl-bundle.crt chứa nội dung của 2 file, thứ tự lần lượt: example_com.crt > example_com.ca-bundle
 6. check lại lệnh
  nginx -t

  nếu đúng rồi không có sai gì thì chạy lệnh reset server

  service nginx restart