hướng dẫn reinstall SSL tại ssls

0
208
  1. copy dòng lệnh từ ssls để tạo 2 file example_com.pem và example_com.csr ở mục /home
  2. copy nội dung từ file example_com.csr gửi cho ssls
  3. copy nội dung ở file example_com.pem (mục /home)  vào file private.key (mục /etc/nginx/ssl/example_com)
  4. vào mail xác nhận đăng ký chứng chỉ mới với website.
  5. tải file từ SSLs về và dùng text editor, tạo file mới ssl-bundle.crt chứa nội dung của 2 file, thứ tự lần lượt: example_com.crt > example_com.ca-bundle
  6. check lại lệnh

    nếu đúng rồi không có sai gì thì chạy lệnh reset server