Plugin AccessPress Social Login

0
447

AccessPress Social Login – is a perfect WordPress plugin to allow your website users to register/login to the website using one of their favorite social website accounts.

As a website owner you can easily configure which social accounts to enable/disablefor login, which areas of the website social login should be displayed (login, registration, comments, checkout) and other various configuration including text/strings configuration. Also you can select the social login buttons/icons from 15 beautifully designed templates to fit them with your website’s overall design/theme.

download v1.2.9

Hướng dẫn dùng plugin AccessPress Social Login:

1. đăng nhập bằng Facebook 

B1: vào https://developers.facebook.com/apps

B2: chọn thêm ứng dụng mới

B3: đặt tên cho ứng dụng:

B4: vao mục cài đặt, đặt tên hiện thịe và chọn danh mục bạn cần,

ấn vào thêm nền tảng 

B5: thêm nền tảng là trang web

B6: Thêm trang web của bạn (gồm cả htttp:// )

B7: kích hoạt ứng dụng để chạy

B8: quay lại bảng điều kiển để copy 2 mã App ID và App Secret để điền vào web

B9: Vào cài đặt của Plugin trong web, tại mục other setting ta chọn đồng ý cho đăng nhập từ mạng xã hội, và cho phép hiện nút đăng nhập tại trang woocomerce

B10: điền 2 mã App ID và App Secret  từ facebook vào rồi ấn SAVE