sửa giá sản phẩm hàng loạt bằng mysql từ phpmyadmin

0
256

nguồn từ https://gist.github.com/yanknudtskov/9e725d5d3018bfc1bfe62db59ee80186

B1: đăng nhập vào phpmyadmin

B2: chọn database cần sửa

B3: chọn tab SQL để điền lệnh

B4: điền lênh sau và ấn chạy

Note: sửa chỗ meta_value*0.8 thành giá trị muốn sửa *0.8 là nhân 0.8 lần so với giá cũ. +0.8 là cộng thêm 0.8$